Adres dla spółki z o.o.

Siedziba spółki jest konieczna do podjęcia jej działania. Zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego: “siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.” Warto pamiętać, że istnieje także możliwość umieszczenia siedziby spółki w miejscowości innej, niż siedziba sprawowania zarządu, ale wymaga to regulacji w umowie spółki.

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy adresem a siedzibą spółki. Ten pierwszy powinien być konkretnym miejscem – budynkiem (z ulicą, numerem itp.). W siedzibie odbywają się np. zgromadzenia wspólników. Jeżeli takie zgromadzenie odbędzie się poza siedzibą spółki, władze mogą zostać zaskarżone i unieważnione.

Co w sytuacji, gdy spółka zmieni adres, ale w obrębie tego samego miasta?
Siedziba pozostanie ta sama, zmieni się tylko np. budynek.

Co w sytuacji, gdy spółka zmieni siedzibę?
Siedziba zawarta jest w umowie, wiec należałoby dokonać zmian także tam. Umowa może zostać zmieniona na walnym zgromadzeniu wspólników protokołowanym przez notariusza (co wiąże się z kosztami wizyty u notariusza).

Jak zmienić adres?
Wystarczy powziąć uchwałę zarządu spółki, którą można stwierdzić np. pisemnym protokołem (bez kosztów notarialnych).
Zmiana zarówno siedziby jak i adresu musi zostać wpisana do KRS, co wiąże się z kosztami. Do tego należy doliczyć jeszcze koszta ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do wniosku o zmianę adresu trzeba dołączyć:
– umowę najmu (lub inne potwierdzenie lokalu)
– odpowiednie formularze do: U.Statystycznego (RG-1), U. Skarbowego (Zgłoszenie aktualizacyjne NIP – 2), ZUS ( w przypadku, gdy spółka jest płatnikiem ZUS)