Co powinno się zawrzeć w umowie spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jest to najważniejszy dokument spółki, który zawiera podstawowe informacje o danej spółce, ale także reguluje jej funkcjonowanie.

Na umowie spółki z o.o. obowiązkowo muszą znaleźć się takie elementy, jak:
1. Firma spółki, czyli jej pełna nazwa z dopiskiem “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółka z o.o.” lub “sp. z o.o.”.
2. Przedmiot działalności spółki oznaczony jest na podstawie kodów PKD.
3. Wysokość kapitału zakładowego na dzień zawarcia umowy spółki (nie mniej niż 5 tysięcy złotych).
4. Informacja o tym, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Liczba oraz wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników spółki.
6. Czas trwania spółki jeżeli został on ustanowiony.

W umowie spółki prócz wyżej wymienionych elementów warto określić także postanowienia dotyczące wypłaty dywidendy, nadawania udziałów uprzywilejowanych, obowiązku wnoszenia dopłat oraz inne kwestie, które pomogą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i konfliktów.