Dokumenty potrzebne przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przy procesie rejestracji niezbędne będą dokumenty takie jak:
– akt notarialny obejmujący umowę spółki;
– liczba wspólników wraz z liczbą i wartością ich udziałów;
– lista z imionami, nazwiskami, adresami członków zarządu;
– potwierdzenia uiszczenia opłat: sądowej (500 zł) i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł);
– oświadczenie członków zarządu, że zostały wniesione wkłady na pokrycie kapitału zakładowego;
– uchwała wspólników o powołaniu zarządu (jeżeli brakuje tej uchwały w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki);

Należy pamiętać, że wszystkie złożone dokumenty, muszą być oryginałami lub urzędowo poświadczonymi wyciągami odpisami.

Kolejną informacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest fakt niższej opłaty sądowej (250 zł) dla spółek rejestrowanych w trybie S24 (przez Internet), obowiązujący od 15 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, wnioskodawca składa również:

– zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku – druk NIP-2;
– wniosek o wpis lub o zmianę wpisu do REGON-u;
– zgłoszenia płatnika składek do ZUS lub jego zmiany;