Komplementariusz w spółce komandytowej

W spółce komandytowej możemy wyróżnić dwa rodzaje wspólników:
-komplementariusze, czyli wspólnicy aktywni, którzy prowadzą interesy spółki oraz pełnią funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo są oni jednak obciążeni pełną odpowiedzialnością za zobowiązań spółki wobec osób trzecich całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel może egzekwować należności z majątku wspólnika tylko i wyłącznie wtedy jeżeli egzekucja z majątku spółki nie przyniesie zamierzonych efektów.
-komandytariusze, czyli wspólnicy pasywni. Nie prowadzą oni spraw spółki ani jej nie reprezentują (chyba, że otrzymają pełnomocnictwo). Za zobowiązania spółki odpowiadają wyłącznie co do zawartej na umowie kwoty, nazywanej sumą komandytową.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.
Powstanie spółki nastaje wraz z momentem wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego, co koniecznie poprzedzone powinno być sporządzeniem odpowiedniej umowy w postaci aktu notarialnego.