Łączenie spółek

Przedsiębiorcy często spotykają się w swojej karierze ze zjawiskiem o nazwie “łączenie spółek”. Jest ono procesem transformacyjnym, uregulowanym w “Kodeksie spółek handlowych”. Określa on dokładnie procedury i podmioty dotyczące procesu łączenia.

Łączenie spółek dotyczyć może osób prawnych, czyli np. spółek handlowych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych. Nie jest jednak dostępne dla spółek cywilnych (z powodu braku osobowości prawnej) oraz spółek w stanie likwidacji i upadłości. Łączenie spółek może odbywać się poprzez dwa sposoby: inkorporację (przejęcie) i zjednoczenie (fuzję). W obu z nich udział muszą brać dwa podmioty. Łączenie spółek handlowych przez inkorporację polega na przeniesieniu całego majątku z jednego podmiotu na drugi, natomiast łączenie przez zjednoczenie polega na przeniesieniu całego majątku obu podmiotów na inny, nowo powstały.

Do połączenia spółek niezbędny jest plan połączenia w formie pisemnej. Powinien on zostać zgłoszony do rejestru i ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.