Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące przedsiębiorstwa.

Raz do roku wszyscy wspólnicy w spółce gromadzą się by zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat oraz udzielić absolutorium zarządowi. Odbywa się na zakończenie roku obrachunkowego. Jest to zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się w innych sytuacjach. Jest to wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Zarządza się go gdy:
– sporządzony bilans jednostki wykazał stratę, która jest większa od sumy kapitałów rezerwowych, zapasowych i połowy kapitału zakładowego;
– wymaga tego dobro interesów spółki;
– wspólnicy posiadający ok. 10% udziałów zażądają zwołania zgromadzenia;

Nawet nadzwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się według porządku obrad, które odpowiednio wcześnie należy przesłać do wszystkich udziałowców wraz z informacjami o dokładnej dacie, godzinie i miejscu spotkania.