Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą przedsiębiorstwa, tworzoną przez jedną lub większą liczbę osób. Posiada osobowość prawną, co skutkuje w funkcjonowaniu u niej specjalnych organów.

Wyróżniamy trzy organy spółki z o.o. Są nimi: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd oraz Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna. Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę spółki i pełni funkcję ustawodawczą. Uchwały podejmuje bezwzględną większością głosów lub w głosowaniu jawnym, czy tajnym. Kolejny organ- Zarząd- jest koniecznym dla istnienia spółki z o.o. elementem. Prowadzi on sprawy spółki i zajmuję się jej reprezentacją. Powołuje go i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna stanowią nadzorczo-kontrolne organy spółki z o.o., lecz nie są one obowiązkowe do jej istnienia. Powołuje się je w dwóch przypadkach: jeśli kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż 25 oraz wtedy, gdy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa. Ich zadaniem jest stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi więc jeden z najbardziej skomplikowanych rodzajów spółek.