Prosta spółka akcyjna Kraków

Prosta spółka akcyjna Kraków tak jak każda inna jednostka gospodarcza – musi posiadać umowę, która określa:
– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje,
– jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług – także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usługi,
– organy ustanowione w spółce,
– liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeśli została udostępniona,
– czas trwania spółki.

Kolejną kwestią, do której prosta spółka akcyjna Kraków będzie zobligowana jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Procedura ta będzie przebiegała analogicznie jak rejestracja istniejących spółek.