Prosta spółka akcyjna rejestracja przez Internet

Projekt ustawy precyzyjnie określa, jakich czynności będzie wymagało utworzenie P.S.A. Są to:
– zawarcie umowy spółki,
– ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki,
– pokrycie minimalnego kapitału akcyjnego,
– wpis do rejestru.

Bardzo popularna jest lista wymagań stojących przed założycielami “zwykłej” spółki akcyjnej. Gdzie więc elementy uproszczenia? Przede wszystkim różnica tkwi w minimalnym kapitale potrzebnym do utworzenia jednostki. W P.S.A. to 100 000 zł, a w przypadku P.S.A. zaledwie 1 zł. Ponadto w spółce akcyjnej obligatoryjne jest ustanowienie co najmniej dwóch organów, a w prostej spółce akcyjnej tylko jednego.

W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wymagane będzie wypełnienie papierowych formularzy, dołączenie do nich określonych dokumentów i złożenie w sądzie właściwym ze względu na miejsce siedziby spółki. Obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru spoczywa na jej zarządzie.

Jeżeli umowa zostanie zawarta z wykorzystaniem wzorca elektronicznego, odpowiednie formularze także wypełnia się w formie elektronicznej i podpisuje w ten sam sposób, jak umowę spółki.