Rada nadzorcza spółki z o.o.

Warto pamiętać, że obowiązek powołania rady nadzorczej istnieje tylko w wypadku, gdy kapitał spółki przewyższa 500 000 zł, a liczba wspólników jest wyższa niż 25.

W skład rady nadzorczej wchodzi co najmniej 3 członków, którzy zostali powołani/ odwołani na mocy uchwały wspólników. Urzędują oni przez okres rocznej kadencji, która może jednak zostać skrócona w momencie uchwały wspólników.

Do głównych uprawnień rady nadzorczej należy:
– ocenianie wniosków zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty;
– badanie wszystkich dokumentów spółki;
– dokonywanie rewizji stanu majątkowego spółki;
– możliwość zażądania od zarządu oraz pracowników sprawozdań i wyjaśnień;
– ocenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, bierze pod uwagę ich zgodność z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

Należy pamiętać, że podczas wybierania składu rady nadzorczej, jej członkiem nie może zostać:
*likwidator;
*członek zarządu;
*prokurent;
*radca prawny/adwokat;
*kierownik oddziału lub zakładu;
*główny księgowy zatrudniony w tej spółce;
*inna osoba,podlegająca bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi;

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat rady nadzorczej? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy udzielą odpowiedzi na Twoje pytania.