Rejestracja spółki z o.o. dla obcokrajowca

Jeśli nie masz polskiego pochodzenia, a interesuje Cię, czy możesz zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce, trafiłeś w dobre miejsce. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Rejestracja spółki z o.o. dla obcokrajowca przebiega na takich samych zasadach, jak dla Polaków, gdy ten spełnia odpowiednie kryteria. Podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w ten sposób mogą osoby z zagranicy pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej , a także państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Ta opcja jest dostępna dla obywateli państw niewymienionych powyżej, jeśli ci otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Osoby, które uzyskały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy także spełniają to kryterium. Rejestracja spółki z o.o. dla obcokrajowca jest możliwa także dla korzystających z ochrony czasowej na terytorium Polski.