Spółka akcyjna

Spółka akcyjna wraz ze spółką z o.o. należy do spółek kapitałowych. Aby zostać jej wspólnikiem wystarczy wnieść kapitał zakładowy. Z kolei zasady jej działania zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych.

Kapitał spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcja stanowi podstawy nabycia praw wspólnika – akcjonariusza. Mogą mieć charakter:
– imienny,
– na okaziciela,
– zwykły,
– uprzywilejowany.

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko utraty majątku dotyczy jedynie wniesionych wkładów. Wspólnicy czerpią zyski z prowadzenia spółki w postaci dywidendy. Spółkę akcyjną może założyć jeden bądź kilka podmiotów. Jej status musi mieć formę aktu notarialnego.

W skład władz spółki wchodzą:
– zarząd,
– zgromadzenie wspólników (zwyczajne lub nadzwyczajne),
– rada nadzorcza.

Spółka nabywa osobowość prawną w chwili wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw. Spółka ta jest przeznaczona do prowadzenia średnich lub dużych przedsiębiorstw.

Etapy tworzenia spółki:
1. Zawarcie aktu założycielskiego spółki przez założycieli spółki, a także jej statusu.
2. Dokonanie pokrycia kapitału zakładowego.
3. Powołanie organów spółki.
4. Dokonanie wpisu do KRS.