Spółki komandytowe w prawie polskim

Kodeks Spółek Handlowych dzieli spółki na osobowe i kapitałowe. Podział ten uwarunkowany jest osobistym zaangażowaniem wspólników w prowadzoną działalność gospodarczą pod jedną firmą. W skład spółek osobowych wchodzą spółki:
– jawne
– partnerskie
– komandytowe
– komandytowo-akcyjne

Warto pamiętać, że w polskim prawie spółka komandytowa nie stanowi bezpośrednio osobowości prawnej. Posiada ona jedynie podmiotowość prawną, co daje jej możliwość zaciągania zobowiązań, uczestnictwa w przewodach sądowych oraz nabywania praw.

Spółka komandytowa, by prowadzić legalną działalność musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy mieć na uwadze fakt, że umowa spółki komandytowej musi mieć formę aktu notarialnego, zawierające wszelkie kluczowe informacje dotyczące działalności i funkcjonowania spółki. W spółce komandytowej wyróżniam dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy.

Potrzebujesz więcej informacji odnośnie spółki komandytowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami i poznaj odpowiedzi.