Spółki obcokrajowcy

Polska przez ostatnie kilkanaście lat przeżywała wielki rozwój, który przyniósł ogromny postęp. Sprawił także, że wielu zagranicznych inwestorów postanawia właśnie w naszym państwie założyć swój biznes.

Mając na uwadze te jednostki warto podkreślić, iż nie każdy zagraniczny przedsiębiorca może założyć spółkę w Polsce na takich samych zasadach jak rodowici obywatele. Mają do tego prawo wyłącznie:
a) osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
b) obywatele państw niewymienionych powyżej, którzy:
– otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– uzyskali w Polsce zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Pozostali cudzoziemcy mogą poprowadzić firmę wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej.