Struktura spółki z o.o.

Struktura każdej formy działalności jest inna. Na ogół w większości spółek nie są one ściśle określone. Jednak w spółkach takich jak akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością jest ona ustalana przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią następujące organy:
– Zgromadzenie wspólników – stanowiące najważniejszą władzę. Składa się z wszystkich udziałowców. Jego zadaniem jest powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej. Zatwierdza również najważniejsze dokumenty finansowe w przedsiębiorstwie. Pod koniec roku obrachunkowego wszyscy wspólnicy zbierają się podczas zwykłego zgromadzenia wspólników.
– Zarząd – jest organem, którego zadaniem jest reprezentacja spółki na zewnątrz i prowadzenie jej spraw. Zostaje powołany i odwołany przez zgromadzenie wspólników. Składać się musi z co najmniej jednego członka, którym może być osoba trzecia lub wspólnik.
– Rada Nadzorcza – sprawuje nadzór na pracą zarządu. Tak jak on powoływana i odwoływana jest przez zgromadzenie wspólników.