Uchwała wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd też warto dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu. Organami tej spółki jest zarząd, rada nadzorcza (ewentualnie komisja nadzorcza) oraz najważniejsze wśród nich zgromadzenie wspólników.

Ponieważ zgromadzenie wspólników to najważniejszy organ, któremu podporządkowane są pozostałe, stąd też jego decyzje są najważniejsze i mogą być zniesione, jeżeli są niezgodne z przepisami. Decyzje wspólników spółki z o.o. mają postać uchwał, które zapadają w wyniku głosowania, na ogół jawnego. Tajne głosowanie odbywa się zazwyczaj w sprawach związanych z decyzjami dotyczącymi kwestii personalnych czyli np. wybór członków zarządu. Głosowanie może zostać utajnione również w przypadku kiedy jeden z wspólników tego zażąda.

Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów. Jednak w przypadkach takich jak zmiana w umowie, rozwiązanie spółki lub jej sprzedaż potrzeba większości 2/3 głosów. A jeżeli planuje się zmianę przedmiotu działalności trzeba decyzje tę podjąć większością 3/4 głosów.