Zakup spółki przez obcokrajowca

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski staje się coraz bardziej korzystne, dlatego wielu zagranicznych inwestorów postanowiło właśnie w naszym kraju otworzyć swoją firmę. Niestety rejestracja spółek w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia. Jest długa i problematyczna, w skrajnych przypadkach trwa nawet kilka tygodni.

Nie wszyscy obcokrajowcy mają jednak prawo do założenia spółki w Polsce na takich samych zasadach jak polscy obywatele.
Przywilej ten dotyczy:
1.Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
2. Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:
– posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Optymalnym rozwiązaniem dla zniwelowania wszelkich niedogodności jest zakup spółki, który umożliwia nabycie spółki przygotowanej do tego, by natychmiast rozpocząć swoją działalność na rynku.