Zalety prostej spółki akcyjnej

Dużo się mówi, że nowa forma prowadzenia działalności będzie miała o wiele więcej plusów w porównaniu do tych spółek, które już istnieją w Polsce.

Ulepszeń jest wiele, ale główne zalety prostej spółki akcyjnej to:
1. Możliwość obejmowania akcji za pracę i know-how- wkład w takiej postaci do P.S.A. będzie możliwy i pomimo, że nie będzie on wliczał się do kapitału akcyjnego spółki to jednak możliwe będzie objęcie za niego akcji. Korzyść jest taka, że pozycja akcjonariusza nie będzie uzależniona tylko i wyłącznie od jego majątku wprowadzonego jako wkład do spółki.

2. Założyciele spółki zachowają prawo głosu – ustawodawca przewidział rozwiązanie, w którym założyciel akcjonariusz może posiadać specjalnie uprzywilejowane akcje, czyli tak zwane akcje założycielskie.

3. Uproszczony obrót akcjami – obrót akcjami w prostej spółce akcyjnej ma być znacznie łatwiejszy niż w innych spółkach. Ma dziać się to za sprawą najmniej rygorystycznych form zbycia akcji, czyli form dokumentowych.

4. Tańsze i prostsze działanie – na tej zalecie zaważy to, że w przepisach P.S.A. wprowadzony ma zostać nowy typ organu – rada dyrektorów. Organ ten ma łączyć zakres działania zarządu oraz rady nadzorczej.