Założenie fundacji dokumenty

Fundacja, czyli organizacja pozarządowa powoływana do celów społecznych, jest jedną z najczęściej wybieranych form prawnych. Przez kogo zostaje założona? Czy posiada kapitał?

Pierwszym etapem powołania fundacji do życia jest wniesienie przez fundatora tzw. funduszu założycielskiego, którego środki mają wspomagać realizację celów statutowych.

W jakim celu zostaje powołana fundacja? Warunkiem założenia tej formy prawnej jest zgodność celów z podstawowymi interesami RP. W innym przypadku wniosek o rejestrację fundacji może zostać odrzucony.

Podmiot nabywa osobowość prawną w momencie uzyskania wpisu w KRS. Oznacza to, że od tego czasu posiada zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Założenie fundacji dokumenty, które powinny zostać złożone to:
– Formularze KRS-W20, KRS-WK, KRS-WM.
– Dodatkowo do wniosku rejestracyjnego należy dołączyć m.in. akt notarialny o ustanowieniu fundacji, statut, uchwały dotyczące organów fundacji, dowód dokonania opłaty za wpis w KRS oraz oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru.