Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W skład organów spółki wchodzą: zarząd, zgromadzanie wspólników, rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna. Chociaż najważniejszym organem jest zgromadzenie wspólników, to ważną rolę stanowi zarząd spółki.

Zarząd spółki z o.o. składa się z przynajmniej z jednej osoby powoływanej przez zgromadzenie członków. Może nią być wspólnik lub osoba trzecia. Członek zarządu ma prawo do reprezentacji spółki w czynnościach sądowych i pozasądowych oraz prowadzenia spraw spółki, które nie przekraczają zwykłych czynności jednostki. Nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w firmie prowadzącej działalność konkurencyjną bez zgody zarządu.

Może wydawać się, że zarząd jest w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejszy. Mimo, że tak nie jest, pełni ważne zadania. Dlatego zgromadzenie powołując członków zarządu powinno dobrze się nad tym zastanowić. Zarząd w imieniu spółki może zawierać umowy i zaciągać zobowiązania, za które odpowiedzialność ponosi spółka, gdyż jest osobą prawną.