Zawieszenie spółki prawa handlowego

Przedsiębiorca działający w formie spółki handlowej jest zobligowany dokonać zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informację o zawieszeniu podaje się do rejestru przedsiębiorców na formularzu KRS-Z62, który należy złożyć w odpowiednim dla danej spółki sądzie gospodarczym. Do wniosku należy również załączyć uchwałę wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącą zawieszenia, a także oświadczenie o niezatrudnieniu pracowników. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podejmując decyzję o zawieszeniu działalności należy przygotować zgłoszenia i wnioski do urzędu statystycznego, skarbowego oraz ZUS.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:
– nazwę lub firmę,
– numer KRS,
– numer NIP,
– siedzibę i adres przedsiębiorcy,
– datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.