Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Jak podają przepisy, beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
– sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze bądź jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Zobowiązanymi do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych są wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne bez względu na limit obrotów czy wielkość zatrudnienia oraz bez względu na to, czy spółek tych dotyczą inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych jest konieczne w ciągu 7 dni roboczych od wpisu do KRS. W przypadku spółek założonych przed 13.10.2019 jednostki dokonują zgłoszenia do 13.04.2020 roku.