Zgromadzenie wspólników spólki z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują trzy organy. Są nimi zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Najważniejszym wśród nich jest zgromadzenie wspólników. Składa się z wszystkich, który posiadają udziały w spółce.

Przynajmniej raz do roku odbywa się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Następuje ono pod koniec roku obrachunkowego. Podczas niego członkowie zatwierdzają sporządzony bilans jednostki oraz rachunek zysków i strat. Zatwierdzają również poprawność działania zarządu oraz rady nadzorczej. Przed spotkaniem wspólników ustala się plan obrad, który wysyła się z wyprzedzeniem do wszystkich wspólnikom wraz z dokładnymi informacjami, dotyczącymi czasu i miejsca spotkania.

Jeżeli zachodzą szczególne sytuacje np. bilans jednostki wykazał straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowy zakładowego, odbywa się wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.

Większość uchwał podczas zgromadzenia wspólników zapada bezwzględną większością głosów. Wspólnik ma prawo do wyznaczenia pełnomocnika, które reprezentuje go na zgromadzeniu.