Złożenie oświadczenia do CRBR

Zgłoszenia do CRBR dokonać może tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki tj. osoba ujawniona w KRS jako uprawniona do rejestracji spółki. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.

W przypadku, gdy wymagana jest łączna reprezentacja przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nieodpłatne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Złożenie oświadczenia do CRBR każdy przedsiębiorca musi dokonać w ciągu 7 dni od dnia wpisu do KRS. Jeśli spółka została założona przed 13 października 2019 roku, kiedy weszła Ustawa wymagająca wpisu beneficjentów rzeczywistych do CRBR, ma na zgłoszenie czas do 13 kwietnia 2020 roku.